• Bước 1 Ý tưởng kinh doanh của Genius Focus Inc. Giải thích về phụ kiện máy in UV A3 để bàn công nghiệp
  Bước 1 Ý tưởng kinh doanh của Genius Focus Inc. Giải thích về phụ kiện máy in UV A3 để bàn công nghiệp

  '' Tôi chỉ có một cửa hàng nhỏ. Tôi muốn bắt đầu một số công việc kinh doanh in ấn. Tôi có thể làm gì?''

  Kiểm tra Máy in UV Focus A3 này. Cơ thể nhỏ, đầu tư nhỏ, không gian nhỏ cần thiết, đa chức năng!
  Không chỉ đối với chất liệu mềm như giấy ảnh, mà còn các loại chất liệu cứng khác nhau như bút, gôn, đĩa USB, túi da, CD, Cup, Vỏ điện thoại, v.v.


  # Máy in UV # Máy in UV # Máy in phẳng UV # Máy in vecni đốm UV # Máy in UV kỹ thuật số # trực tiếp đến máy in phụ # desktopuvprinter # a3uvprinter

 • Bước 2 Giải thích các bộ phận của máy - Máy in UV để bàn Focus Combo-Jet A3
  Bước 2 Giải thích các bộ phận của máy - Máy in UV để bàn Focus Combo-Jet A3

  '' Tôi chỉ có một cửa hàng nhỏ. Tôi muốn bắt đầu một số công việc kinh doanh in ấn. Tôi có thể làm gì?''


  Kiểm tra Máy in UV Focus A3 này. Cơ thể nhỏ, đầu tư nhỏ, không gian nhỏ cần thiết, đa chức năng!

  Không chỉ đối với chất liệu mềm như giấy ảnh, mà còn các loại chất liệu cứng khác nhau như bút, gôn, đĩa USB, túi da, CD, Cup, Vỏ điện thoại, v.v.
  # Máy in UV # Máy in UV # Máy in phẳng UV # Máy in vecni đốm UV # Máy in UV kỹ thuật số # trực tiếp đến máy in phụ # desktopuvprinter # a3uvprinter


 • Bước 3 Cài đặt phần mềm dễ dàng cho máy in phẳng Focus Combo Jet A3 cộng với UV
  Bước 3 Cài đặt phần mềm dễ dàng cho máy in phẳng Focus Combo Jet A3 cộng với UV

  '' Tôi chỉ có một cửa hàng nhỏ. Tôi muốn bắt đầu một số công việc kinh doanh in ấn. Tôi có thể làm gì?''


  Kiểm tra Máy in UV Focus A3 này. Cơ thể nhỏ, đầu tư nhỏ, không gian nhỏ cần thiết, đa chức năng!

  Không chỉ đối với chất liệu mềm như giấy ảnh, mà còn các loại chất liệu cứng khác nhau như bút, gôn, đĩa USB, túi da, CD, Cup, Vỏ điện thoại, v.v.
  # Máy in UV # Máy in UV # Máy in phẳng UV # Máy in vecni đốm UV # Máy in UV kỹ thuật số # trực tiếp đến máy in phụ # desktopuvprinter # a3uvprinter


 • Bước 4 Focus Inc. Combo Jet A3 cộng với máy in phẳng UV in thử mà không cần mực
  Bước 4 Focus Inc. Combo Jet A3 cộng với máy in phẳng UV in thử mà không cần mực

  '' Tôi chỉ có một cửa hàng nhỏ. Tôi muốn bắt đầu một số công việc kinh doanh in ấn. Tôi có thể làm gì?''


  Kiểm tra Máy in UV Focus A3 này. Cơ thể nhỏ, đầu tư nhỏ, không gian nhỏ cần thiết, đa chức năng!

  Không chỉ đối với chất liệu mềm như giấy ảnh, mà còn các loại chất liệu cứng khác nhau như bút, gôn, đĩa USB, túi da, CD, Cup, Vỏ điện thoại, v.v.
  # Máy in UV # Máy in UV # Máy in phẳng UV # Máy in vecni đốm UV # Máy in UV kỹ thuật số # trực tiếp đến máy in phụ # desktopuvprinter # a3uvprinter


 • Bước 5 Làm thế nào để cài đặt đầu in? Hãy để Máy in UV Combo-Jet A3 plus của Focus Inc. cho bạn biết
  Bước 5 Làm thế nào để cài đặt đầu in? Hãy để Máy in UV Combo-Jet A3 plus của Focus Inc. cho bạn biết

  '' Tôi chỉ có một cửa hàng nhỏ. Tôi muốn bắt đầu một số công việc kinh doanh in ấn. Tôi có thể làm gì?''


  Kiểm tra Máy in UV Focus A3 này. Cơ thể nhỏ, đầu tư nhỏ, không gian nhỏ cần thiết, đa chức năng!

  Không chỉ đối với chất liệu mềm như giấy ảnh, mà còn các loại chất liệu cứng khác nhau như bút, gôn, đĩa USB, túi da, CD, Cup, Vỏ điện thoại, v.v.
  # Máy in UV # Máy in UV # Máy in phẳng UV # Máy in vecni đốm UV # Máy in UV kỹ thuật số # trực tiếp đến máy in phụ # desktopuvprinter # a3uvprinter


 • Bước 6 Nạp mực vào bộ giảm mực cho máy in phẳng Focus Inc. Combo Jet A3 cộng với UV
  Bước 6 Nạp mực vào bộ giảm mực cho máy in phẳng Focus Inc. Combo Jet A3 cộng với UV

  '' Tôi chỉ có một cửa hàng nhỏ. Tôi muốn bắt đầu một số công việc kinh doanh in ấn. Tôi có thể làm gì?''


  Kiểm tra Máy in UV Focus A3 này. Cơ thể nhỏ, đầu tư nhỏ, không gian nhỏ cần thiết, đa chức năng!

  Không chỉ đối với chất liệu mềm như giấy ảnh, mà còn các loại chất liệu cứng khác nhau như bút, gôn, đĩa USB, túi da, CD, Cup, Vỏ điện thoại, v.v.
  # Máy in UV # Máy in UV # Máy in phẳng UV # Máy in vecni đốm UV # Máy in UV kỹ thuật số # trực tiếp đến máy in phụ # desktopuvprinter # a3uvprinter


 • Bước 7 Nạp mực vào đầu in cho máy in phẳng Focus Inc. Combo Jet A3 cộng với UV
  Bước 7 Nạp mực vào đầu in cho máy in phẳng Focus Inc. Combo Jet A3 cộng với UV

  '' Tôi chỉ có một cửa hàng nhỏ. Tôi muốn bắt đầu một số công việc kinh doanh in ấn. Tôi có thể làm gì?''


  Kiểm tra Máy in UV Focus A3 này. Cơ thể nhỏ, đầu tư nhỏ, không gian nhỏ cần thiết, đa chức năng!

  Không chỉ đối với chất liệu mềm như giấy ảnh, mà còn các loại chất liệu cứng khác nhau như bút, gôn, đĩa USB, túi da, CD, Cup, Vỏ điện thoại, v.v.
  # Máy in UV # Máy in UV # Máy in phẳng UV # Máy in vecni đốm UV # Máy in UV kỹ thuật số # trực tiếp đến máy in phụ # desktopuvprinter # a3uvprinter


 • Bước 8 Hiệu chỉnh đầu in theo chiều dọc cho máy in phẳng Focus Inc. Combo Jet A3 cộng với UV
  Bước 8 Hiệu chỉnh đầu in theo chiều dọc cho máy in phẳng Focus Inc. Combo Jet A3 cộng với UV

  '' Tôi chỉ có một cửa hàng nhỏ. Tôi muốn bắt đầu một số công việc kinh doanh in ấn. Tôi có thể làm gì?''


  Kiểm tra Máy in UV Focus A3 này. Cơ thể nhỏ, đầu tư nhỏ, không gian nhỏ cần thiết, đa chức năng!

  Không chỉ đối với chất liệu mềm như giấy ảnh, mà còn các loại chất liệu cứng khác nhau như bút, gôn, đĩa USB, túi da, CD, Cup, Vỏ điện thoại, v.v.
  # Máy in UV # Máy in UV # Máy in phẳng UV # Máy in vecni đốm UV # Máy in UV kỹ thuật số # trực tiếp đến máy in phụ # desktopuvprinter # a3uvprinter


 • Bước 9 Hiệu chuẩn chồng màu bù đắp màu đầu in cho Focus Combo Jet A3 cộng với máy in phẳng UV
  Bước 9 Hiệu chuẩn chồng màu bù đắp màu đầu in cho Focus Combo Jet A3 cộng với máy in phẳng UV

  '' Tôi chỉ có một cửa hàng nhỏ. Tôi muốn bắt đầu một số công việc kinh doanh in ấn. Tôi có thể làm gì?''


  Kiểm tra Máy in UV Focus A3 này. Cơ thể nhỏ, đầu tư nhỏ, không gian nhỏ cần thiết, đa chức năng!

  Không chỉ đối với chất liệu mềm như giấy ảnh, mà còn các loại chất liệu cứng khác nhau như bút, gôn, đĩa USB, túi da, CD, Cup, Vỏ điện thoại, v.v.
  # Máy in UV # Máy in UV # Máy in phẳng UV # Máy in vecni đốm UV # Máy in UV kỹ thuật số # trực tiếp đến máy in phụ # desktopuvprinter # a3uvprinter


 • Bước 10 In trên chất liệu nhẹ bằng mực màu của máy in phẳng Focus Combo Jet A3 plus UV
  Bước 10 In trên chất liệu nhẹ bằng mực màu của máy in phẳng Focus Combo Jet A3 plus UV

  '' Tôi chỉ có một cửa hàng nhỏ. Tôi muốn bắt đầu một số công việc kinh doanh in ấn. Tôi có thể làm gì?''


  Kiểm tra Máy in UV Focus A3 này. Cơ thể nhỏ, đầu tư nhỏ, không gian nhỏ cần thiết, đa chức năng!

  Không chỉ đối với chất liệu mềm như giấy ảnh, mà còn các loại chất liệu cứng khác nhau như bút, gôn, đĩa USB, túi da, CD, Cup, Vỏ điện thoại, v.v.
  # Máy in UV # Máy in UV # Máy in phẳng UV # Máy in vecni đốm UV # Máy in UV kỹ thuật số # trực tiếp đến máy in phụ # desktopuvprinter # a3uvprinter


 • Bước 11 Xử lý và RIP tệp để in véc ni màu trắng bằng máy in UV Combo Jet của Focus Inc.
  Bước 11 Xử lý và RIP tệp để in véc ni màu trắng bằng máy in UV Combo Jet của Focus Inc.

  '' Tôi chỉ có một cửa hàng nhỏ. Tôi muốn bắt đầu một số công việc kinh doanh in ấn. Tôi có thể làm gì?''


  Kiểm tra Máy in UV Focus A3 này. Cơ thể nhỏ, đầu tư nhỏ, không gian nhỏ cần thiết, đa chức năng!

  Không chỉ đối với chất liệu mềm như giấy ảnh, mà còn các loại chất liệu cứng khác nhau như bút, gôn, đĩa USB, túi da, CD, Cup, Vỏ điện thoại, v.v.
  # Máy in UV # Máy in UV # Máy in phẳng UV # Máy in vecni đốm UV # Máy in UV kỹ thuật số # trực tiếp đến máy in phụ # desktopuvprinter # a3uvprinter


 • Bước 12 Quy trình in với Trắng + Màu + Vecni với Focus Combo Máy in phẳng Jet A3 cộng với UV
  Bước 12 Quy trình in với Trắng + Màu + Vecni với Focus Combo Máy in phẳng Jet A3 cộng với UV

  '' Tôi chỉ có một cửa hàng nhỏ. Tôi muốn bắt đầu một số công việc kinh doanh in ấn. Tôi có thể làm gì?''


  Kiểm tra Máy in UV Focus A3 này. Cơ thể nhỏ, đầu tư nhỏ, không gian nhỏ cần thiết, đa chức năng!

  Không chỉ đối với chất liệu mềm như giấy ảnh, mà còn các loại chất liệu cứng khác nhau như bút, gôn, đĩa USB, túi da, CD, Cup, Vỏ điện thoại, v.v.
  # Máy in UV # Máy in UV # Máy in phẳng UV # Máy in vecni đốm UV # Máy in UV kỹ thuật số # trực tiếp đến máy in phụ # desktopuvprinter # a3uvprinter


NHẬN TOUCH VỚI CHÚNG TÔI
Chỉ cần để lại email hoặc số điện thoại của bạn trong mẫu liên hệ để chúng tôi có thể gửi cho bạn một báo giá miễn phí cho một loạt các thiết kế của chúng tôi!
Chat
Now

Gửi yêu cầu của bạn